ΟΙΚΙΕΣ

Ανακατασκευή και Interior Design οικείας στη Γενεύη, Ελβετία.

Ανάθεση έργου: Ανακατασκευή, επέκταση